పంతము చింతన వింతలు అంతముపదాలతో దత్తపదిసాహితీసింధు సరళగున్నాల

 అంతముగాక కోవిడును నార్తియెదీరకచింతజెందగన్
వింతగ మండుటెండగని వీచగగాలులు బాధదీర్పకన్
పంతము పెచ్చుమీర మన వాసినిపెంచుట కంకనమ్ముగా
చింతనజేసెనాయకులు ఛీయనిరెల్లరు  వింతపోకడన్
కామెంట్‌లు