@ఎంత అవివేకం....!@ కోరాడ నరసింహా రావు

 * అడవులు * మన ఆది మానవుల ఆవాసాలు !
    వానరుడు నరునిగా రూపాం
తరం చెంది... రాయిని, కర్రని ఆయుధాలుగా మలచుకుని 
మిగతావన్యప్రాణులన్నిటిపైనా 
ఆధిపత్యం చలాయించటం మొదలుపెట్టింది ఇక్కడే... !
    ఈవనరులతోనేసుదీర్ఘకాలం 
ఆదిమానవుని జీవనం !
    సహజసిద్ధ ఆరోగ్యకర ఆహారాన్నందించింది తొట్ట తొలుత అడవులే !
     మనిషి జీవనం మైదానాలకు మారినా... స్థిరనివాస ఉపకారణాలన్నీ అందించింది అడవులే !
   సకాల ఋతు ఆగమనాలకు
సహేతుక సారధులివి !
   కొండలతో, గుట్టలతో, లోయ లతో, సుందర జలపాతాలతో 
పశుపక్ష్యాది వివిధ వన్య ప్రాణు లతో అందాలు చిందుతూ... 
అలరారిన అడవులు, మనిషి అతిసుఖాకాంక్షకు అంతరించి పోతున్నాయి !
    ఎన్నెన్నిఅడవులుఅంతరించి పోయాయి !
         ఎన్నెన్నికొండలుకరిగిపో
యాయి !!
మనం శ్రమపడి వాటికి సేవచేసి 
సంరక్షించకపోయినా...మన
సుఖాలకి ఎన్నో అందిస్తున్న కల్పవృక్ష నిలయాలవి !
అనునిత్యం బంగారు గుడ్డును పెట్టే బాతును, పేరాసతో పీకను కోసేసినట్టు... ఈ మూర్ఖ మానవుడు బ్రతుకునిచ్చిన వనా లను బ్రతకనీయక, తన బ్రతుకును తానే బుగ్గిపాలు చేసుకోవటం..ఎంత అవివేకం!
     *******
కామెంట్‌లు