సూక్తులు - ( విషయము)సేకరణ- పెద్ది సాంబశివరావు

 @ వృక్షాలను నాటే వ్యక్తిని అవి పుత్రుని లాగా పరలోకంలో కూడా తరింపచేస్తాయి.మహాభారతం
@ వృద్ధాప్యంలో వ్యక్తి రెండింతలు పిల్లవాడితో సమానం షేక్స్ పియర్
@ వృద్ధులు లేని సభ సభే కాదు.   ధర్మం చెప్పకపోతే వారు వృద్దులే కారు.
@ వృద్ధులు లేని సభ సభే కాదు.   ధర్మం చెప్పకపోతే వారు వృద్దులే కారు. సత్యం లేకపోతే ఆ చెప్పినది ధర్మమే కాదు.   కపటంతో కూడిన సత్యం సత్యమే కాదు. 
@ వృద్ధులైనా విజ్ఞానసముపార్జనకు సమయం మించిపోయిందని భావించరాదు.  ఆస్కిలస్
@ వెంట వచ్చేవి మూడు :  పాపం,  పుణ్యం,  నీడ.

కామెంట్‌లు