నేటి లలితగీతం :- చిరు జల్లు కురిసినా, నీరెండ మెరిసినా..!గీత రచన, స్వరకల్పన, గానం కోరాడ నరసింహా రావు !

 పల్లవి  :-
          చిరు  జల్లు కురిసినా... 
నీరెండ మెరిసినా... ఈ రంగుల హరివిల్లు..ఇల నిలిచేదెన్నాళ్ళు
క్షణం మురిపించి మాయమయే 
మహిమే కదా... !ఇది నిజమే కదా... !!
   " చిరు  జల్లు  కురిసినా... "
చరణం :-
            లేనిది ఉన్నట్టు... కానిది ఐ నట్టు...2
 భ్రమలోనే ముంచి, మైమరపించేదే జీవితం... !
మరపించేదే   జీవితం.. !!
   "చిరుజల్లు కురిసినా... "
చరణం :- 
          కల్ల యేదొ, నిజమేదొ 
తెలుసుకున్న  వాడు యోగి !
తెలియనివాడే భోగి... !
భోగము, రోగమునకే ర... !!
బాధ పడక తప్పదురా... 
వాడు బాధపడక తప్పదురా !
       *******
కామెంట్‌లు