పాదాదిలో; సాహితీసింధు సరళగున్నాల

 అ.ఆ.ఇ.ఈ
================
తే.గీ*అమ్మనాన్నల ప్రేమయేనధికమైన
ఆటపాటలమునుగుచు నలసిసొలసి
ఇరుగుపొరిగిండ్ల గొడవలనిష్టపడిన
ఈశ్వరుండైన మెచ్చడునెపుడుమిమ్ము
కామెంట్‌లు