పువ్వులు దోస్తులు సుమాలు సోయగాలు;గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నేను
పది అడుగుల నేలను
శుభ్రము చేశాను
చదును చేశాను

నేను
ఒకగంట సమయాన్ని
కెటాయించాను
పాదులు తీశాను

నేను
పూలమొక్కలను తెచ్చి
గుంటలలో నాటాను
నీళ్ళను చల్లాను

నేను
ఒక నెలరోజులు
మొక్కలను కాపాడాను
ఏపుగా ఎదగనిచ్చాను

నాకు
పెరిగిన చెట్లు
పచ్చదనాన్ని చూపాయి
కమ్మదనాన్ని ఇచ్చాయి

అవి
అందమైన
మొగ్గలేశాయి
ఆనందాన్నిచ్చాయి

ఆపై
విరులై
వికసించాయి
వినోదపరచాయి

రోజూ
చల్లనైన
సాయంత్రాన్నిచ్చాయి
మనసును తట్టాయి

పువ్వులు
పకపకనవ్వులై
పరిమళాలనుచల్లాయి
పరవశాన్నిచ్చాయి

రకరకాల పూలు
రంగులు చూపాయి
రమ్యమైన
రూపాలు చూపాయి

కుసుమాలు కొన్ని
కొప్పులకెక్కాయి
పువ్వులు కొన్ని
పరమాత్మునిచేరాయి 

పువ్వులు
మనకు దోస్తులు
సుమాలు
మనకు సోయగాలు

పువ్వులు
పసిపాపలు
పడతులు
ప్రకృతిచ్చిన వరాలు 

పూలచెట్లను పెంచు
పూలతో పడతులనలంకరించు
పరికించేవారిని పులకించు
ప్రకృతిని ప్రమోదపరుచు


కామెంట్‌లు