సమస్యాపూరణలు;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 *కల్లల నాడువారు కలకాలము సద్యశ మందరే ధరన్*
ఉ.
చల్లని నవ్వు తోడ విరజాజులు పూత విధంబుగా మరిన్
మెల్లగ నాటనెంచుచును మిక్కిలి సన్నిహితంబుతో యెదన్
పల్లము నీరుబారినటు పల్కుల భావన సొంపుజేసి యీ
*కల్లల నాడువారు కలకాలము సద్యశ మందేరే ధరన్*
 సమస్యాపూరణం
*కల్లల నాడువారు కలకాలము సద్యశ మందరే ధరన్*
ఉ.
అల్లరి పెచ్చుమీరగను హాయిని గోరెటి స్వార్థబుద్ధితో
చిల్లర దారులన్ వెతికి చేటును కూర్చెడి మాటలద్దుచున్
నల్లికి మిన్నమేమనెడి నాటక చేష్టల దూర్తవిద్యతో
*కల్లల నాడువారు కలకాలము సద్యశ మందరే ధరన్*

కామెంట్‌లు