తెలుగుజాతి పిల్లలం(బాల గేయం);-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.సెల్ నెంబర్.9491387977.
తెలుగు జాతి పిల్లలం
వెలుగు ఖ్యాతి మల్లెలం
అచ్చ తెలుగు వారలం
మెచ్చుకున్న పోరలం !

మా మాతృభాష తెలుగు
మా నాలుకపైన వెలుగు
మామాట ఎంతో మధురం
పలుకుతుంది మా అధరం !

మా ఊరిలో ఉంది మాకు ఓ బడి
అక్షర లక్షలు నేర్పుతుంది ఆగుడి అందులో చదువుతాము నిత్యం
పొందుగా ఎదుగు తాము సత్యం !

మా తెలుగు సభలను జరిపిస్తాం
వెలుగు ప్రభలతో మేం మురిపిస్తాం
తెలుగు వెలుగు వానల కురిపిస్తాం
పలు అక్షరలక్షల వీణల సవరిస్తాం!

తెలుగు జాతి వాణిని చాటుతాం
వెలుగు ఖ్యాతి వీణను మీటుతాం
తెలుగు జాతి పిల్లలం మేమందరం
వెలుగునీతి మల్లెలతోనే సుందరం!


కామెంట్‌లు