సాహితీ సంస్థల సేవలు ;- భరద్వాజరావినూతల జిల్లా -ప్రకాశం 9866203795
 సాహితీబృందావనవేదిక 
వరుస సంఖ్య-83
ప్రక్రియ-సున్నితం
రూపకర్త -నెల్లుట్ల సునీత 
*********
411)
సాహితీమ తల్లి పుత్రికలు 
నిరంతర సాహితీ సేవాపరాయణులు 
సాహిత్య సేవ చేస్తారునిరంతరం 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
********** 
412)
అక్షరంమంటే తపన వీళ్ళకి -
తెలుగును బ్రతికించే ఉద్దేశమేమరి 
పెడతారు సంస్థ ఒంటరిగా 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
********* 
413)
సాహిత్యమే ఊపిరి వీరికి 
కొత్తను ప్రోత్సహిస్తారు మరి 
సత్కవులను ఆదరిస్తారువీరు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
********** 
414)
వీరి సేవలు ప్రశంసనీయం  
అందించాలి మనం సాయం 
సంస్థలను బ్రతికించేందుకు కృషి 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.---!
********** 
415)
తెలుగుభాషకు పట్టుకొమ్మలు 
సాహితీ నందన  వనాలు 
అక్షర ప్రయోగకార్ఖానాలు 
చూడచక్కని తెలుగు సున్నితంబు.-
********** 
పై సున్నితాలు నాస్వీయరచనలు
డా . భరద్వాజరావినూతల(RB)

కామెంట్‌లు