నేటిబాలగేయం :-* బాలలూ... * కోరాడ నరసింహా రావు !
 బాలలూ... ! మనకీరోజే ఉగాది పండుగ ! ఉగాది అంటే 
ఈ యుగానికి పుట్టినరోజర్రా !
     ఈ ప్రపంచానికి నాలుగు 
యుగములు, సత్య, త్రేతా, ద్వాపర, కలి యుగములవి !
     మూడు  యుగములు గడచి పోవగా నాల్గవ యుగ మున మనమున్నాము !
      ఈ కలియుగాన మానవ ధర్మం ఒంటి కాలితో కుంటుతు ఉంది !
    ఎక్కడచూసినఅన్యాయము
అరాచకములే కనిపిస్తూ... 
మంచివారికి బ్రతకటమే కష్టమయీ బాధపడుచుండె !
   మనకున్నవి అరువది తెలుగు సంవత్సరములు... 
ప్రతి వత్సరమూ అరువదేండ్ల కొకపరి మరలా వచ్చు చుండును...!
యీ కలియుగమారంభమైన 
  చైత్రశుద్ద పాడ్యమి రోజున... 
ప్రతియేడూ యీ యుగము పుట్టిన రోజును, పండుగ గా జరుపుకుందుము !
    నేడు మనము కాలపురుషు డైనశుభకృత్ పేరున ఉగాది పండుగ జరుపుతుంటిమి !
    పాడైపోయిన పాతవన్నిటిని
తొలగించి, కొత్తఅలంకారముల 
అందాలు ఆనందము కలిగిం చగా...ఆనందోత్సాహముల,భక్తి శ్రద్దలతో... అశుభములన్ని తొలగిపోయి, శుభములను చేకూర్చమని దేవతలను పూజించెదము !
     క్రొత్తమామిడివేపపువ్వును 
కొత్తబెల్లము,ఉప్పు, పులుపు 
మొదలైన ఆరు రుచుల కల యికతో ఉగాది పచ్చడి...
నైవేద్యముగా అర్పించి, ప్రసాదముగా తీసుకుందుము! 
 జీవితమంటే రుచులన్నీ 
కలగలసిన అనుభవమేనని 
ఆనందముగా అనుభవించ వలెననియే యీ సందేశము!
     బాలలూ... ఉగాది అంటే అర్ధము తెలిసెనా...! ఆనందముగా మన  మంద  రమూ యుగాదిపండుగ జరుపుకుందామా.. !     ******

కామెంట్‌లు