పూలు పండ్లు!?;- ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
చెట్లు
ఏకే 47 గన్ లు
చెట్లకు
పూలు పేలుతున్నవి !?

మత్తులో
విత్తనాలు తూలుతున్నవీ
అవి మొలకెత్తితే
మన తిత్తులు పేలుతాయి!!?

పంటలు
చెమటలు కారుస్తున్న వి
ఏదైనా అంటే
మంటలై కాలుస్తావీ!!?

పండ్ల కండ్లు
మండుతున్నవీ
ఏడిస్తే
ఎండిపోతాయి!!?

కూరగాయలు
ఓరచూపు చూస్తున్నాయి
కొడితే కన్ను కొడితే
ఓడిన హృదయాలన్నీ
గాయమవుతావీ !!?

Pratapkoutilya lecturer in Bio-Chem palem nagarkurnool dist 🙏
8309529273

కామెంట్‌లు