కవిత ;-బి. రేవతి

 వేప పూల లేత దనం 
మామిడి కాయలు వగరు దనం 
చింత పులుసు పులకించె పుల్ల దనం 
నోరూరించే బెల్లం తీపి దనం 
ఉప్పు, కారం, తీపి, చేదు,వగరుల
షడ్రుచుల వలే కష్ట, సుఖాలతో సాగుతున్న ఈ జీవితంలో  ఆనందాన్ని నింపేదే ఈ ఉగాది 
కళకళలాడే ఇంటి గుమ్మలకు పచ్చని మామిడి తోరనాలే అందం 
తేట తెలుగు తియ్యదనం 
తెలుగింటి ఆడపడుచుల నవ్వుల వనం ఇవన్నీ కలిస్తేనే మన ఉగాది పచ్చడి కమ్మదనం 

కామెంట్‌లు