శివ స్మరణ;-మచ్చ అనురాధ యస్.ఏ.తెలుగు
చంపకమాల 

శిరమున చంద్రవంక ముడి;  చిన్మయరూపుడ భక్తవత్సలా!
కరమున శూలమున్ గలిగి  కాశిని నిల్చిన  విశ్వనాథుడా! 
వరములు నిచ్చె దేవుడవు  ; వాసిగ భక్తులనేలగానుమా!
మొరవిని రావ వేగమున;  మోక్షమొసంగెడి పార్వతీశ్వరా! .

చంపకమాల

హిమగిరి వాస యీశ్వరుడ యిమ్మహి భక్తులు వేడుకొందురే
ఢమర  వినోది నిన్ను మది;  ధ్యానము జేసెరు మౌను లెల్లరున్ 
సుమ శర మన్మధున్నిలన;  స్రుక్కియు భస్మము జేసియుంటివే 
నుమపతి  దేవి పార్వతియు;  నుండక, మన్మథ లోక ముండునే! 

ఉత్పలమాల 

యజ్ఞము చేయ దక్షుడును;  నన్నియు సిద్ధము జేసి కోరికన్
యజ్ఞపు పూజకై శివుని;  నారయ  రమ్మని బిల్వకుండెనే
యజ్ఞము జూచి వచ్చుటకు;  నాదిపరాత్పరి  వేగుదెంచెనే! 
ప్రజ్ఞను జూపి దక్షుడును;  పార్వతి నెన్నియొ భాష లాడెనే! .

చంపకమాల
మనసున బాధ జెందియును;  మానిని దుఃఖము జెందివేగమే
తనువును మంటలందునను దగ్ధము జేసుక  భస్మమాయెనే! 
వినియును పార్వతీశుడును;  విశ్వ పరాక్రమ రుద్రరూపుడై 
తనయుని వీరభద్రునిక  ; దక్షుని ఖండన జేసిరమ్మనెన్ .

===========================================
 మచ్చ అనురాధ
యస్.ఏ.తెలుగు 
జి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా.

కామెంట్‌లు