నమ్మి, చెడ్డవారులేరు !@కోరాడ నరసింహా రావు
 ఈ ఆటుపోట్ల జలధి లో.... ఆ నావను చూస్తే... కనిపిస్తోంది నా జీవితమే !
    ఈప్రపంచసాగరంలో...సమాజ నదీ ప్రవా హానికి ఎదురీదిన నా బ్రతుకు, నన్నెంతగా ఆందోళన పరచిందో,నాకుమాత్రమేతెలుసు!
  నావాళ్ళను ఒడ్డుకు చేర్చే ప్ర యత్నంలో...నేనెన్నిఅగచాట్లు పడ్డానో...ఇది చూస్తుంటే  గుర్తొ స్తోంది ! సడలిన ఆత్మ విశ్వాసం ఆత్మన్యూనతకుగురిచేసినప్రతి సారీ... బాధ్యత కర్తవ్యాన్ని గుర్తుచేసి, కదలలేని ముసిలెద్దు 
ముడ్డిదగ్గరమంటపెట్టి,ముందుకు కదిలించినట్టే.. నన్నునడిపిం చింది !
 
   ఏది ఏమైతేనేం...చేర్చలేనన్న  తీరాన్ని  చేరిపోగలిగాం !
  ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుండీ... తల్లీ, తండ్రీ, గురువూ,దైవమూ సర్వమూ నాకు ఆ సర్వేశ్వరుడే నని, నాతండ్రి ఏమి చేసినా.... ఆదినామంచి కేనని, పూర్ణ విశ్వాసముతోనే బ్రతికాను !
నా నమ్మకము వమ్ము కాలేదు.
   ఆఖరిమజిలీలో కాస్తంత ప్రశాంతంగా... కొలనులో బోటు షికారు లా ఈ జీవితం ఇలా సాగిపోతున్నందుకు, సహకరిం చిన ఆ పరమాత్మకు శతకోటి వందనములు సమర్పించు కుంటూ...,ఆ దేవుని నమ్మిన వారు ఏనాడూ చెడిపోరని  స్వానుభవంతో...చెబుతున్నా !
     *****-

కామెంట్‌లు