చదువు;-" కవిశిరోమణి" --"రసస్రవంతి "" సాహిత్య శిరోమణి " --" కావ్యసుధ " జంట కవులు:హైదరాబాద్ చరవాణి : 9247313488.
కలిమి కొంత కాలానికి
కరిగి పోతుంది
చెలిమి కొంత కాలానికి
విరిగి పోతుంది.
చదువు మాత్రం
కళ్ళ చూపున్నంత వరకు
కలలా మెరుస్తుంది.
కళలా వెలుస్తుంది.
తోడుగా నిలుస్తుంది.
అలసిన జీవితాల
ఊరడిస్తుంది.
ఊపిరి పోస్తుంది.                                                                 
 ఊయలూపుతుంది.                                     
 ఉత్తేజపరుస్తుంది                  
అనుక్షణ విలువైనదే !
అయినా కాలక్షేపానికి
చదువే మధువు!!
కాలం గడపడానికి
సరదా కలగ డానికి
ఆసరగా వుంటుంది.
ఆదుకుంటుంది.                                                               
అక్కున చేర్చుకుంటుంది.
ఆనంద పరుస్తుంది                                                                 
చదువు లేని జీవితం
సాగు లేని భూతలం.
వృధా వ్యధా భరితం.                                                                   
ఊపిరాడని కళేబరం.

చదువనేదియెప్పుడూ
ఏకాంత నేస్తమే!
ప్రశాంత జీవితానికి
ప్రథమ ప్రస్థానమే !!


కామెంట్‌లు