న్యస్తాక్షరి;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 రై.రొ.రో.రొ:-పాదాదిలో
తే.గీ
రైతు చెమటోర్చి పోషించు రాజ్యమంత
రొదల కోర్చినన్ చిక్కేను రొక్కమనుచు
రోజు బురదలో పనిచేయు బోజుడితడు
రౌద్రమున్ చూప ధాన్యపు రాశిగలద!

రై.రొ.రో.రౌ:-పాదాదిలో
తే.గీ
రైలు బండిని కనుగొని రత్నముగను
రొక్క మియ్యంగ టికటిచ్చి చక్కగాను
రోడ్డు లేనట్టి పట్టాల రూపుబండి
రౌద్రముగ దోచు నెక్కగన్ నిద్రపుచ్చు

కామెంట్‌లు