లోకరీతి;-మమత ఐల--కరీంనగర్9247593432
 క.
చెప్పుట మానవ ధర్మము
తప్పని వాదించనేల తలకిందులుగన్
నెప్పటి కప్పుడు తెలిసిన
నిప్పును సైతమును దాట నిలకడ వచ్చున్

దారులు తెలిసిన; నీతికి
వారధి గద లోకరీతి పదిలము నేర్పన్
భారిగ గొప్పలు చెప్పిన
ధీరులు మోయంగ రారు దేనికిగూడన్


కామెంట్‌లు