న్యస్తాక్షరి:- వి.ఘ్న.రా.జా (పాదాదిలో);-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 ఆ.వె
విధిని మార్చగలమ వేదాలు చదివి వి
ఘ్నాలు తప్పెనావినాయకుడికి
రాజ పుత్రులైన రామలక్ష్మణులైన
జానకమ్మకైన జగతి కైన

కామెంట్‌లు