ఒక్కరోజేనా!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.

 మదర్స్ డే
శుభాకాంక్షలు అందిస్తూ --
 ====================       
1.ఒక్క రోజేనా?
          మాతృదినోత్సవం
   మనం బతికే రోజులన్నీ,
                  మహోత్సవాలే!
  అవన్నీ అమ్మ మనకిచ్చిన,
                 మహాప్రసాదాలే!
  అమ్మతో రోజులన్నీ,
                నిత్య సంబరాలే!
2.ఆదివారం ,
                 ఆమెకు తెలియదు!
    విరామం ఎరుగని,
                 వ్యక్తి జగాన అమ్మే!
   భాష , బతుకు,
                  ఆది అమ్మేనంట!
    జీవితం వైకుంఠపాళీ,
       అమ్మ తోడుంటే  పంటే!
3.మన ,జీవన చైతన్యం!
   బతుకు మూలధనం!
  జీవనరథ ఇంధనం!
  సార్థక సాధనం,అమ్మే!
4.అమ్మ  , గొడుగు,-
                      ముందడుగు!
   అడుగుఅడుగునా,
            ఆనందాల మడుగు!
   అమ్మతో బతుకు,
                   మహాభాగ్యం!
   మారిపోయే ప్రపంచంలో,
             మారనది అమ్మే!
________

కామెంట్‌లు