మణి పూసలు.;-గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.- 9491387977.
31). ఇంద్రధనస్సు చూడు
       సప్త వర్ణముల జోడు
        కళకళ లాడుతున్నది 
         ఆ చల్లనయ్య తోడు !

32). ఆకాశంలో చుక్కలు
         వేస్తావా ఇక పక్కలు
          వచ్చేను సుఆలోచనలు
           మెరిసే నాలో రుక్కులు. !

34). మేఘాల గర్జనలు విను
         పర్జన్యుని నీవిక కను
         భయం చెందవద్దు నీవు
          వింటున్నావా ఓ భాను !

35). సిరి మువ్వల చప్పుడు
        వింటున్నాను ఇప్పుడు
        తెచ్చినవారు ఎవరు?
         చెప్పేది ఇక ఎప్పుడు ?

36) రామ చిలక మాటలు
       వినుట ఎన్ని పూటలు?
       చెప్పు నీవు రామా
        తిరుగుతున్న తోటలు !

37). చిలకపలుకులు తీయన
        వింటున్నావా నాయన
        నీ ముందున్నది చిలక
         చూడు నీవిక రయాన !

38). ఉదయించే సూర్యుడు
        మా ఇంటిలో దేవుడు
         కరుణిస్తాడు మమ్ములను
           మేం కొలిచే దినకరుడు !

39). వేదం మా నినాదం
         కాదు మరి  వివాదం
         అంతా ఆదరిస్తారు
          వారికి కలుగు మోదం !

40). బీదలను ఆదరించు
        సాయం ఇక అందించు
        పొందుతారు సంబరం
         నిన్నందరూ దీవించు !

41) పచ్చని చెట్లను పెంచు
      అవి ఫలముల నందించు
      గైకొను వాటి రక్షణ
       అప్పుడు అవి దీవించు!

42). మందు తాగు అలవాటు
       చేయకు ఆ పొరపాటు
        చెడి పోగు ఆరోగ్యం
        మందుతో కలుగు చేటు

43). కష్టే ఫలియని తెలుసుకో
        ఇష్టంతో ఇక మసలుకో
          కష్టపడితేనే సుఖం
     అని తెలుసుకొని నడుచుకో !


44). కురిసే అకాల వర్షాలు
       కలిగిస్తాయిలే నష్టాలు
      పంటలు వరదల పాలగు
       మిగులు ప్రజలకు కష్టాలు!

45). అన్యాయానికి తలపడకు
        న్యాయ ఫథాన్ని విడువకు
        న్యాయ విలువల బోధించు
       నీ పట్టును ఇక మరువకు !
కామెంట్‌లు