తల్లి ప్రేమ(బాలగేయం)-గుండాల నరేంద్ర బాబు--9493235992
పచ్చని తరువులు పుడమికి అందం
స్వచ్ఛ గాలులు ఆరోగ్య బంధం 
పచ్చిక బయళ్లు మనసుకు గంధం
మచ్చిక  జీవులు నిత్యానందం
బోసి నవ్వులు ఇంటికి అందం
పూసిన పువ్వులు ప్రకృతికoదం
పసిడి పంటలు ప్రగతికి బంధం
కూసే కోయిల జగతికి అందం
మల్లె మనసే మనిషికి అందం
తల్లి ప్రేమే సృష్టికి అందం

----------------------------
గుండాల నరేంద్ర బాబు తెలుగు పరిశోధకులు
శ్రీవెంకటేశ్వర విశ్వ విద్యాలయం, తిరుపతి,


కామెంట్‌లు