శివ నామ స్మరణము "శంకర ప్రియ.," శీల.,సంచార వాణి: 99127 67098
   👌ఇష్ట కామ్యము లొసగు
         భాగవతు లందరికి!
         శివనామ స్మరణము!
              శంకర ప్రియులార!
 (-- శంకర ప్రియ పదాలు.,)
👌సాంబశివుడు.. కామితార్ధ ప్రదాత! కనుక, చిత్తశుద్ధితో  భక్తమహాశయుల కోర్కెలను నెరవేర్చు చున్నాడు, పరమేశ్వరుడు!  బంగారుకొండ యైన మేరుపర్వతమును ధనుస్సుగా దాల్చిన మహాదేవుడే "గిరి ధనుర్ధారి"!
👌"గిరిధన్వా గిరిప్రియ:" అని, శ్రీ శివాష్టోత్తరశత నామస్తోత్రము.. 65వ. నామము నందు ప్రస్తుతించారు, మహా శివభక్తుడైన, నారాయణుడు!
⚜️ సీస పద్యము ( తేట గీతి)
   చిత్తశుద్ధి కలిగి "శివ! శివ!" యటన్న,
      కోర్కెలను దీర్చు బంగారు కొండ వీవు!
       భక్తి ప్రార్ధింతు నయ్య! ఓ పార్వతీశ!
      కావ రావయ్య! పరమేశ! కరుణ భరిత!
    
      ( "ఓం నమః శివాయ.," "శివలెంక" డా. మీగడ రామలింగ స్వామి)

కామెంట్‌లు