చిలుకా (బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
చిలుకా చిలుకా
అందమైన చిలుకా
నీ సంగతి ఏమిటో చెప్పమ్మా
నీ సంగతి ఏమిటో చెప్పమ్మా
!! చిలుకా!!

ముచ్చటగొలిపే పచ్చని రంగు 
నీ ఒంటికెలా వచ్చింది? 
నీ ఒంటికెలా వచ్చిందీ? 
పచ్చపచ్చని చెట్లలొ తిరిగీతిరిగీ 
నావొంటికి రంగు వచ్చింది
నా ఒంటికి రంగు వచ్చిందీ
!! చిలుకా!!

చక్కనైన ఎర్రని రంగు
నీ ముక్కుకెలా వచ్చింది?
నీ ముక్కుకెలా వచ్చిందీ?
ఎర్ర ఎర్రని పళ్ళను కొరికీకొరికీ
నా ముక్కుకు రంగు వచ్చిందీ
నా ముక్కుకు రంగు వచ్చిందీ
!! చిలుకా!!

హాయనిపించే తీయని మాటలు 
నీ నోటి కెలా వచ్చాయి?
నీ నోటికెలా వచ్చాయి?
తీయని పళ్ళూ తినగాతినగా 
నా మాటలు తీయగ అయినాయి
నా మాటలు తీయగ అయినాయి
!! చిలుకా!!

నీ రంగులు పలుకులు బాగున్నాయ్
నీ రంగులు పలుకులు బాగున్నాయ్
మా పాపకు తోడూ ఉండవోయ్
మా పాపకు తోడూ ఉండవోయ్
!! చిలుకా!!


కామెంట్‌లు