సమ్మోహనాలు ;-ఎం. వి. ఉమాదేవి --వనజ
గ్యాసు పొయ్యిన వంట 
వంట చేయుట తంట 
తంటగా ధరలతో బాదుడే ఓ వనజ !

వనిత కిప్పుడు నైసు 
నైసుగా తన సొగసు 
సొగసు కట్టెలపొయ్యి మాయమే ఓ వనజ !

రెండొంద లుండినది 
ఉండి యలరించినది 
అలరించి యంతలో కొండెక్కి ఓ వనజ !

గిన్నె కిందకి మంట 
మంట డబ్బులకంట
డబ్బుతో ఆకళ్ళు తీరాలి ఓ వనజ !

సామాన్య ప్రజల కథ 
కథలయ్యె బ్రతుకు సుధ 
సుధగానె తలచాలి కలియుగం ఓ వనజ 

కామెంట్‌లు