చిరునవ్వుల కాంతి --------సుమ.

 ప్రతీ బంధం విలువైనదే 
ప్రతీ అనుభూతి ప్రత్యేకమైనదే 
మనసులోని సున్నితత్వాన్ని 
జారిపోకుండా పదిలపరచుకుంటే 
జీవితం ఓ పాటలా అనిపిస్తుంది !
స్పందించే గుణాన్ని స్వంతం చేసుకుంటే 
మానవత్వపు సిరులు లభించినట్లే !
మన తప్పులు మనమే గ్రహించుకుంటే 
అర్థం పరమార్థం విడమరచనక్కరలేదు !
అశాంతి చీకట్లను పారద్రోలి 
అనురాగ దివ్వెలను వెలిగించగలం 
చిరునవ్వుల కాంతిని పూయించగలం !!!

కామెంట్‌లు