నానీలు:-కోరాదనరసింహారావు

 కడుపులో  నొప్పి.... 
   విల -  విల లాడుతూ... 
      అరగకక్కడ !
        ఆకలి కిక్కడ !!
     *******
 కష్టపడేవాళ్ళకి.... 
   సుఖమే  కరువు !
     సుఖపడే టోళ్లకు 
       ఒళ్ళే   బరువు !!
    *******
ఆశ - ఆశయ0... 
  మహోన్నతమే... !
     ఆచరణ సూన్యం... 
       వట్టి పగటి కలలే... !!
  .  ****;*
ఎంతో ఎత్తు కెదిగాడు... 
  ఖర్జూరం చెట్టులా... 
    ఏ ఒక్కరికీ.... 
 .     ఉపకారం లేదు !
     *******
డిగ్రీలున్నాయ్.... 
  సంపాదనా ఉంది... !
    సంస్కారం లేదు...., 
      నైతికబోధన లేదుగా !!
    *******
కామెంట్‌లు