నేనైతే (బాలగేయం);- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 కవిని నేనైతే
కవితలు కథలు రాసేస్తా 
రైతును నేనైతే
కరువును నేను పోగొడతా
గురువును నేనైతే
గురుతుగ బోధలు చేసేస్తా
జవాను నేనైతే
జాతిని నేను కాపాడుతా
వ్యాపారిని నేనైతే
నీతిగ సరుకులు నేనిస్తా
కార్మికుడిని నేనైతే
అభివృద్ధిని సాధిస్తా
నాయకుడిని నేనైతే
చక్కని నిర్ణయాలు చేసేస్తా!!
-
కామెంట్‌లు