ఏమిటిది? ఎందుకిలా??;--బాలవర్ధిరాజు

ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో.....
--------------------------------
పాట్లు మావి 
నోట్లు మీవి 
.
శ్రమ మాది 
సౌఖ్యం మీది.
ఆకలి మాది 
ఆహ్లాదం మీది 
.
దాస్యం మాది
లాస్యం మీది.
ఆవేదన మాది 
ఆనందం మీది .
విల విలలాడుతూ మేము 
కళ కళలాడుతూ మీరు.
పీనుగలయ్యేది మేము
ఏనుగులయ్యేది మీరు 
.
దోచుకోబడేది మేము 
దాచుకునేది మీరు.
ఓడుతూ మేము
ఆడుతూ మీరు
విషాదాలు మాకు
వినోదాలు మీకు.
రోగాలు మాకు
భోగాలు మీకు.
అప్పులు మాకు 
కుప్పలు మీకు.
కండలు కరిగేది మాకు
కొండల్లా పెరిగేది మీకు
బంజరు భూములు మాకు
బంజారాహిల్స్ లు మీకు.
కన్నీటి శోకాలు మాకు
కనకాభిషేకాలు మీకు.
పచ్చడి మెతుకులు మాకు
పంచ భక్ష్య పరమాన్నాలు మీకు.
ఏమిటిది? ఎందుకిలా??
ఎన్నాళ్ళిలా???


కామెంట్‌లు