మహోన్నతసాహితీశిఖరం;-.కోరాడ నరసింహా రావు... !
దేశానికె ఖ్యాతిదెచ్చిన... 
 కవీంద్రుడీ విశ్వకవి రవీంద్రుడు
 జనగణమనయనిమహాత్ముని పై 
తనప్రేమనుచాటు కున్న....
 మహోన్నత వ్యక్తిత్వం !!

జ్ఞానపీఠము నధిరోహించిన..... 
విజ్ఞాన ఖని ఈ సాహితీ మూర్తి 
సాహితీమాతకు గీతాంజలితో 
అర్చించిన ప్రియతముడీతడు!

తార్కిక జ్ఞాన సారముతో... 
  తలపండిన తత్వవేత్త !
జాతి గర్వించెడి  జీవనమును 
జీవించాడు !

   పుట్టినందుకు జన్మమును.... 
     సార్ధక మొనరించుకున్న..
         ధన్యజీవి !
  చరిత్రలో మహోన్నత శిఖరమై 
 భావి సాహితీవేత్తలకు.... ఆదర్శ ప్రాయుడై నిలిచినాడు !
     *******

కామెంట్‌లు