కనపడని చెయ్యేదో ..!!----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్.-హన్మకొండ

 ప్రతిఘర్షణ వెనుక 
ఒక స్వార్థం 
చేయి కదుపుతుంది !
ప్రతి సంఘర్షణ వెనుక 
ఒక అవసరం 
వెన్నంటి ఉంటుంది !
ప్రతి ఉద్యమం వెనుక 
ఒక సజ్జనుడో 
ఒకస్వార్ధపరుడో 
నాటకం ఆడిస్తుంటాడు !
కుట్రపన్నేవాడికి 
అదోకవినోదం ...
అమాయకప్రజలపైన 
అభ్యంతరకర ప్రయొగం !
ప్రజాసంక్షేమంతో 
ముడిపడివుండే ...
ప్రతిఉద్యమం 
నిస్వార్ధ నాయకుల 
ప్రాణత్యాగం ....!
పదిమందికి పనికివచ్చే 
అవసరమయిన యాగం !!

కామెంట్‌లు