సయ్యమనం తోనే ;--కోరాడ నరసింహా రావు.. !
పాంచభౌతిక దేహులం... పంచ  భూతాలతో సయ్యమనమే...
మానవులసుఖ,సౌఖ్యరహస్యం

 అహంకరించి... విర్రవీగితే...., 
  అశాంతి, ఆందోళనలే... !  
ప్రకృతి శక్తుల సహజ స్వభావా లకువిఘాతంకలిగిస్తే..ఆవికృత విజృంభణలను ఈ మనిషి తట్టు కోగలడా... ?!
 ఉపకారంచేస్తున్న మిత్రులచేతే 
అపకారాన్నిచేయించుకుంటున్న
అవివేకులమైపోతే ఎలా... !?
హాయిగా చలికాచుకోమంటే... 
చేతులుకాల్చుకునే వైనం ! 
    ఓ మనిషీ.... నీ వికసించిన 
విజ్ఞానానికి పొందవలసిన ఫలితమిదేనా... !!
ప్రకృతి శక్తులను ఆరాధించు... 
ఆనందంగా జీవించ గలుగుతావ్ !
       అదుపుచేసి, అణగద్రొక్కి, అధికారం చలాయించజూస్తే... 
అవి నీలాంటి మనుషులుకావు 
అత్యంత శక్తివంతమైన ప్రకృతి శక్తులు !పంచ భూతాలవి !
   తస్మాత్.... జాగ్రత్త !!
    *******

కామెంట్‌లు