గారడి (బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 గారడివాడు వచ్చాడండి 
డోలు చప్పుడు చేశాడండి 
జనాలంతా మూగారండి
ఎన్నో మాయలు చేశాడండి
కొత్తవి ఎన్నో చూపాడండి 
గారడి ఎంతో చేశాడండి 
మాయలు లేవు అన్నాడండి 
మంత్రాలు లేవు అన్నాడండి 
ఇంద్రజాలమని అన్నాడండి 
మహేంద్ర జాలమని అన్నాడండి 
ఇవన్నీ మోసాలే అన్నాడండి 
ఇదంతా చేతివాటిమే అన్నాడండి
 జనాలంతా మెచ్చారండి 
భలే బాగుందని అన్నారండి 
డబ్బులు సాయంచేశారండి 
అంతా చప్పట్లు కొట్టారండి !!

కామెంట్‌లు