మినీ :కోరాడ నరసింహా రావు!

 ప్రతీకారచర్య 
             ****
చర్య - ప్రతిచర్యల      సమాహారమైన ఈ ఆనందమయ  సృష్ఠి*లో.. అసహన ప్రతీకారచర్య మొదలైతే... !?
ఎన్నెన్ని ప్రాకృతిక  వైపరీత్యాలు!!
   ******
           సంకర పరిణామం 
               *****
   ..సహజ రసాయానిక చర్య లతోనే... ఈ పాంచభౌతిక 
   ప్రపంచం ! ఇది ఆ పరమాత్మ ప్రేరేపిత సంగమ స్వ రూపం !
ఓ మనిషీ,నీ వంకర బుద్దులతో సంకర ప్రయోగాలే.... 
ఈ వింత - వింత రోగాలు !!
కామెంట్‌లు