శివ స్మరణ;-మచ్చ అనురాధ--యస్.ఏ.తెలుగు .
ఉత్పలమాల
1.
నమ్మితి నా మనంబునను;  నాట్యవినోదుడ నాగభూషణా! 
యిమ్మహియందు నిన్ను శివ;  యెప్పుడు భక్తిగవేడుచందు నే ,
రమ్మిటు నన్ను బ్రోవగను;  రాజివ నేత్రుడ  బోళ శంకరా! 
యిమ్ముగ భక్తవత్సలుడ;  యీశ్వర రాగదె జాలమేలరా! .

2. ఉత్పలమాల.
కొండన  నుండె శంకరుడ;  కోరి యు భక్తులు గొల్చుచుందురే! 
గండపు దీప కాంతులను;  కాంతలు జ్యోతులు బెట్టి వేడగన్ ,
చండిని గూడి మాదరికి;  సంతస మొందగ చేర వచ్చియున్ ,
దండిగ  భోగభాగ్యములు; తానిల వేడ్కగ నిచ్చి వెళ్ళునే .

3. చంపకమాల
దినదినమందు భక్తిగను;  దీను లు నిన్నిల వేడు చుండగన్ ,
ఘనముగ  పూజ జేయగను;  గంగ మనోహర బ్రోవు మెప్పు డున్ ,
మనమున శంక లేకను నుమా ధవ నిన్నిలగొల్చె వారికిన్ ,
ధనమును నిచ్చె  వేల్పుడవు; ధాత్రిని కోర్కెలు తీర్చె యీశ్వరా! .

4 . చంపకమాల
మునిజన వందితుండ విల ముగ్ధ వినోదుడ ముక్తిదాయకా; 
మనమున  గొల్చెవారికిల ;  మాన్యము , ధాన్యము లెల్లనిత్తువే ,
వినగను  కీర్త

నల్ పరగ; వీడు ను కర్మలు , పాప దోష ముల్ ,
జనములు చేరవచ్చెదరు;  చాలగ భక్తులు కోర్కెదీరగన్ .

5. ఉత్పలమాల.
ముద్దుల విఘ్న రాయుడును;  ముందుగ నిల్వగ మోదమొంద వే! ,
సద్దియు నన్నముద్దవిల;  సర్వము జీవుల జీవ దాత వే! ,
పెద్దవు వేల్పువై నిలిచి;  ప్రేమగ భక్తుల నేలుచుందువే! 
కద్దులు దీర్చ నీవెగద;  కంజదళాక్షుడ  కావవేలరా! .కామెంట్‌లు