కవిగారి కలలు;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కవులు
కష్టపడతారు
కవితలను
కళ్ళముందుంచుతారు

కలవస్తే
కలంపట్టివ్రాస్తారు
కుతూహలపడితే
కితకితలుపెడతారు

కోపమొస్తే
కలంతోకొడతారు
కనికరంకలిగితే
కన్నీరుతుడిచేస్తారు

కలవస్తే
కధచెబుతారు
కలంచేతబడతారు
కవితనొకటివ్రాస్తారు

కలవస్తే
కవితకనబడితే
కవ్వించితే
కవనంచేస్తారు

కలవస్తే
కమ్మని ఆలోచనలుపుడితే
కల్పనలు తడితే
కైతనొకటి బయటపెడతారు

కలవస్తే
మనసును తడితే
మురిపిస్తే
మంచికవిత్వం ముందుకుతెస్తారు

కలవస్తే
విషయాన్నిస్తే
విశదీకరిస్తారు
వర్ణించి వేడుకచేస్తారు

కలవస్తే
విచిత్రాలు చూపిస్తే
విస్మయపరిస్తే
విరచించి వినోదపరుస్తారు

కలవస్తే
మురిపిస్తే
మరిపిస్తే
మంచికవితనువ్రాసి మెప్పిస్తారు

కలవస్తే
అందాలుచూపితే
ఆనందాన్నిస్తే
అద్భుతకయితతో అందరిని అలరిస్తారు

కలలు
కల్లలుకావు
కల్లలు
కలలోకిరావు

మీరూ
మంచికలలు కనండి
మంచిగా
ముందుకు కదలండి


కామెంట్‌లు