కవితలు పుట్టేదెట్లా అంతరంగాలను తట్టేదెట్లా;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కవితను పిలిచా
కదలలా మెదలలా
కలలోకి రావటంలా
కవ్వించటంలా

పువ్వును పిలిచా
పలకలా ఉలకలా
పొంకాన్ని చూపించలా
పరిమళం వెదజల్లలా

చెలిని పిలిచా
చూడలా తిరగలా
చిరునవ్వులు చిందలా
చతురోక్తులు విసరలా

అక్షరాలను పిలిచా
అందలా అల్లుకోలా
అక్షరవిత్తనాలు మొలవలా
అక్షరపంటలు పండలా

పదాలను పిలిచా
పారలా పొంగలా
ప్రాసయతులు కుదరటంలా
ప్రావీణ్యత కనబడటంలా

భావాలను పిలిచా
బదులులేదు భ్రమలులేవు
బయటకు పొక్కటంలా
భావకవితలు కుదరటంలా

కిరణాలను పిలిచా
కళలేదు కాంతిలేదు
కంటిముందుకురాలా
కటికచీకటిని తోలలా

వెన్నెలను పిలిచా
చల్లగాలేదు చక్కగాలేదు
విహరించలా
విరహంలోపడ్డా

మనసును పిలిచా
చలించలా స్పందించలా
మూతినిబిగించింది
మౌనంవహించింది

ఇక కవితలు 
పుట్టేదెట్లా
అంతరంగాలను 
తట్టేదెట్లా


కామెంట్‌లు