* నిశ్చల యోగి * కోరాడ నరసింహా రావు !

 సంపద సర్వమూ త్యజించిన 
     యోగిలా... తపిస్తున్నదీ 
         తరువు !
    పరోపకారార్ధ మిదం శరీరం !
అందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనమిది, 
తనసర్వశక్తులూ...ధారపోసిఆర్జించినదంతా... ఉదారంగా పం చిపెట్టే త్యాగనిరతి తనది !
ప్రతిఫలాన్ని ఆశించని నిష్కామ కర్మయోగి తను !
    తపః ఫలమంతా వితరణతో
తరిగిపోగా,చల్లనినీడను,ప్రాణ 
వాయువునూ,సకాల వర్షా ల నూ...మరల-మరల అందించగ
ధ్యానముద్ర యోగముతో..... జపము చేయుచున్నది !
    జన్మమెత్తినందుకు తన జీవి తమును సార్ధక మొనరించు టకై.... !
     తెలుసుకోండి మనుషులారా
ఈ చెట్టు సందేశం !ఇచ్చుటలోనే యున్నది అసలు, 
సిసలు ఆనందం !జన్మకిదే సార్ధకం !! 
        *******
కామెంట్‌లు