* కోరాడ నానీలు *;-కోరాడ నరసింహా రావు

 ఉడికీ, ఉడకక ... 
    కుత...కుతా తుళ్లింత  !
   ..పూర్తిగా ఉడికి... 
         ప్రశాంతత  !!  
     *****
అజ్ఞానంతో... 
   ఆ మతం - ఈ మతం !
     ఏదైనా సమ్మతమే... 
         సుజ్ఞాని అభిమతం !!
     **-*****
అందాలు - ఆనందాలు 
   దైవం సృష్టిస్తే  !
      విద్వoసం - వినాశం 
        ఈ మనిషి సృష్ఠి !!
    ******** 
   నిరాశకన్నా... 
     ఆశ మంచిదే.... 
       అది దురాసైoది .... 
          దుఃఖమే మిగిలింది !
      *******
వాడు పువ్వైపుట్టి... 
    ఉన్నకాసేపూ ఆనంద0 !
        వీడుముళ్ళు.... 
           కల కాలం దుఃఖ0 !!
    *********
కామెంట్‌లు