చెట్లు పెంచాలీ (బాలగేయం);-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
చెట్లు పెంచాలీ మనం
చెట్లు పెంచాలీ  
పచ్చపచ్చని చెట్లుపెంచి కాపాడాలీ
మనం కాపాడాలీ
!! చెట్లు!!

ఆరోగ్యం ఇస్తాయీ
ఆనందం ఇస్తాయీ
హాయినెంతో ఇస్తాయీ 
!!చెట్లు!!

మంచి మంచి ఫలాలనీ
ఎంచి ఇస్తాయీ మనకూ
పంచి ఇస్తాయి
మనను మించి పోతాయీ
!!చెట్లు!!

గాలిలోని చెడునంతా 
తాము గ్రహించీ
ప్రాణవాయువు అంతా
తాము ఇస్తాయి
మనకు తాము ఇస్తాయీ 
మనకు బతుకునిస్తాయి 
!!చెట్లు!!

చెట్ల తోనె మన బతుకు 
చెట్ల లోనె మన బతుకు
చెట్లు లేని మన బతుకు 
ఊహించుట కష్టము 
!!చెట్లు!!

చెట్లు పెంచే వారు దైవభక్తులూ 
మహా దైవభక్తులు 
వారి కోరికలు నెరవేర్చు 
ఆ దేవుడూ తప్పక నెరవేర్చు ఆ దేవుడూ 
!!చెట్లు!!


కామెంట్‌లు