దారిదీపం (బాలగేయం);-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
అక్షరం ఇది అక్షరం 
మహాజ్యోతి అక్షరం

అజ్ఞాన తిమిరపు పయనమందున బాటచూపే దారిదీపం 
నీతి నియమము శాంతి సహనము
బాటచూపే దారిదీపం
!! అక్షరం!!

మంచి నడవడి మంచి ఒరవడి బాటచూపే దారిదీపం 
ఆటపాటల స్వచ్ఛమనసుల
బాటచూపే దారిదీపం
!! అక్షరం!!

తల్లి గడ్డకు సేవచేయగ 
బాట చూపే దారిదీపం 
దైవభక్తికి దేశభక్తికి 
బాటచూపే దారిదీపం 
!!అక్షరం!!


కామెంట్‌లు