ఓం నమః శీవాయః ;-కోరాడ నరసింహా రావు
. సత్యమే... శివము.... 
       శివమే... సుందరము !
జీవునిలో  అఖండముగ... 
    వెలుగొందే  ఆత్మ జ్యోTతియే 
                 శివము..... !
  ఆ శివమే తొలగి పొతే.... 
       ఈ జీవుడు  శవమే !!
ఓంకార ప్రణవ ఊపిరియే... గాలిగా...,నిశ్చలమై వెలుగొందే 
ఆ ప్రాణజ్యోతియే శివుడు !
ఉచ్వాసమే జగత్తయీ.....
నిశ్వాసమే,నిర్మల ఆసదాశివుని
సన్నిధియై... 
            నిరంతర సాధనతో సమాధి స్థితిని  బొందిన యోగు లు... ఆ ఆనందాంబుధి లో  తన్మయ మొందుట.... 
అది ఎన్ని జన్మల సాధన పుణ్య ఫలమో.... !! 

కామెంట్‌లు