న్యస్తాక్షరి;-మమత ఐలకరీంనగర్9247593432
 వారణాసి:-పాదాంత్యాలలో
ఆ.వె
భక్తితోడ తరలి శక్తినే మరతు *వా*
నర్దభాగమయ్యొ! హరుని ధా *ర* 
దండకంబుజదువ ధవళేశ్వరుని గు *ణా*
మృతము చెంత నిలచు జతగ వెల *సి*

కామెంట్‌లు