జీవితం ఓ సవాలే!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
               3.రైతు!

9.భూమి మీద నిజమమకారం!
   వ్యవసాయం నిత్యపోరాటం!
  బ్రతుకెప్పుడూ ఆరాటం,రైతు,
   జీవితం ఓ సవాలే!

10.ప్రకృతితో జూదం!
      వికృతమైన పరాజయం!
     మళ్ళీ అదే శరణ్యం,రైతు,
      జీవితం ఓ సవాలే!

11.ఈ వ్యవసాయం ఎందాకా?
       "రియలెస్టేట్",
           రియల్-స్టేటయ్యేదాక!
     "ఆదర్శం ","వాస్తవం " ల,
                          మధ్య, రైతు,
       జీవితం ఓ సవాలే!

12.తరువాతి తరం విముఖం!
      వదులుకోమని శ్రీముఖం!
    సడిలిపోయిన శరీరం,రైతు,
      జీవితం ఓ సవాలే!

13.ఎవరి సాయం లేని,
                        వ్యవసాయం!
      ఋణాల్లో పొంచి ఉన్న,
                         అపాయం!
     "ఫలం" ఊహించని,
                     "ఘోరం",రైతు,
       జీవితం ఓ సవాలే!
________
       (కొనసాగింపు)


కామెంట్‌లు