జీవితం ఓ సవాలే;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు.9441058797.
        4.కుటుంబం!

14. యువతీయువకుల,
                     సమానత్వం!
     వేషం,భాష, చదువు,
                     ఉద్యోగాలకే!
    పరిమితం అయిన రోజుల్లో!
    జీవితం ఓ సవాలే!

15.యువతీయువకులు,
                               ఇద్దరూ!
     ఉద్యోగం దారి పట్టారు!
     కుటుంబం వదిలి పెట్టారు!
     జీవితం ఓ సవాలే!

16.నాడు ఇంటికే,
                        " పరిమితం!"
     నేడో అన్నింటా ,
                       "ఆధిపత్యమే!"
     ఏనాడూ ఇల్లు,
              "సత్యమే!"మరి స్త్రీ!
     జీవితం ఓ సవాలే!

17.నేడు మూడో మనిషి,
                              కావాలి!
     ఆ మనిషి మన మనిషా!
    మనమిచ్చే మనీకి మనిషా!
     జీవితం ఓ సవాలే!

18.సౌకర్యాలు పెరిగాయి!
     పొందినవి చాలకున్నాయి!
  తాపత్రయాలు తీరకున్నాయి!
    జీవితం ఓ సవాలే!
_________
      (కొనసాగింపు)


కామెంట్‌లు