జీవితం ఓ సవాలే!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
      4.కుటుంబం!

24.పొందినవాటితో తృప్తేలేదు!
      ఆదాయం అంతే లేదు!
     సంసారాన వీడని అశాంతే!
      జీవితం ఓ సవాలే!

25.భార్యాభర్తల ,
                  మధ్య  స్నేహం?
   వివాహబంధమైనా భద్రమా!
   కుటుంబజీవితం ఛిద్రమైతే!
   జీవితం ఓ సవాలే!

26.వివాహవ్యవస్థ అర్థం?
      విడాకుల చట్టం,
            బాగా అధ్యయనం!
      విడిపోవడానికి,
                మొగ్గు చూపడం!
       జీవితం ఓ సవాలే!

27.నీవు ఎవర్నీ చూడవు!
     నిన్నయినా నీవు చూసికో!
     అదీ చేయలేకున్నావే!
     జీవితం ఓ సవాలే!

28. సలహా అడగవు!
      చెప్పినా వినవు!
      తోచిందే చేస్తావు!
      జీవితం ఓ సవాలే!
    _____''___
          (కొనసాగింపు)


కామెంట్‌లు