గురువు;-జి.లింగేశ్వర శర్మ9603389441సిద్దిపేట
అజ్ఞానముదొలగించియు
ప్రజ్ఞనువికసింపజేసిపాఠీనుడిలో
జిజ్ఞాసనుపెంచిగురువు
విజ్ఞానపుకాంతినింపివెలుగులుపంచున్

విద్యాభ్యాసముకొరకై
విద్యాలయమందుజేరువిద్యార్థులకున్
విద్యాబుద్ధులునేర్పును
విద్యాలయమునగురువులువిజ్ఞానముతో

అజ్ఞానముదొలగించియు
ప్రజ్ఞనువికసింపజేసిపాఠీనుడిలో
జిజ్ఞాసనుపెంచిగురువు
విజ్ఞానపుకాంతినింపివెలుగులుపంచున్


కామెంట్‌లు