బాల గేయం ప్రభాకర్ రావు గుండవరం--ఫోన్ నం.9949267638
కొండ పక్కన మా ఊరు
అందమైన పల్లెటూరు
మా ఊళ్ళో జనమంతా
మమతల మాణిక్యాలు

మా ఊరంటే మాకు ఇష్టము
మామిడి తోటలో ఆడేస్తాం
వాగు పక్కన ఇసుకల్లో
చెలిమలు మేము తోడేస్తాం

పిచ్చుక గూళ్లు కట్టేస్తాం
ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేస్తాం

ఎండాకాలం ఎంతో హాయి
తోటలో కెళ్ళి ఆడేస్తాం 
బావుల చుట్టూ తిరిగి మేము
ఈతలు బాగా కొట్టేస్తాం 

సాయంకాలం షికార్లు కొడుతూ
పొలాల పొంటి తిరగేస్తాం
మంచెలు ఎక్కి పక్షులనన్ని
గులేరు తోని కొట్టేస్తాం

వీధి వీధి తిరుగుతూ మేము
గోటీలు చక్కగా ఆడేస్తాం
గెలిచినవన్నీ కోమటికిచ్చి
పిప్పరమెంట్లు తినేస్తాం

పొద్దుపొయాక ఇంటికెళ్లి
అమ్మనాన్నలతో చివాట్లు తినేస్తాం

కామెంట్‌లు