చిత్ర స్పందన /;-టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర.
 ఉదయము నిదురను మేల్కొని
ముదముగ బడిదారి బట్టి ముందుగ చేరన్
గదలిరి ఛంగున దూకుచు
చదవంగ బుడతలు సర్వ శాస్త్రములచటన్ /


కామెంట్‌లు