బూచాడు (బాలగేయం);-:- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.

 ఏడువాకు ఏడువాకు
యెర్రీ నాగన్నా
ఏడిస్తె నీ కళ్ళు 
నీలాలు గారూ
అదుగో బూచాడూ 
అటకమీద ఉన్నాడూ
ఏడుస్తె నిను వాడూ 
ఎత్తుకుపోతాడూ
నోరు తెరుచుతాడూ
కోరలూ చూపుతాడూ
నీ ఏడుపూ విన్నాడూ
ఈసారీ ఇక ఊరుకోడూ 
అల్లరీ చేయకుండా
చక్కంగ నిదురపోతే
నిన్ను వాడేమి చేయాడూ
ఏడువాకు ఏడువాకు
యెర్రీ నాగన్నా !!

కామెంట్‌లు