సువ్వీ కావేటి రంగా !;-ఎం. వి. ఉమాదేవి
మేలుకో శ్రీ రంగ నందగోపాలా 
మేటిగా మా రంగ మువ్వగోపాలా !

చల్లనౌ చందనము చాల తీసేము 
వంతుగా నీమేను పూయ గోపాలా !

కస్తూరి తిలకమ్ము కనుబొమల మధ్య 
ఇష్టముగ దిద్దేము వేణుగోపాలా !

పట్టు పీతాంబరము దిట్టముగ గట్టీ 
యిట్టె రావయ్య మము బ్రోవ గోపాలా !

ముత్యాల సరములు కలువపూ దండ
ముచ్చటగ వేసేము మహిత గోపాలా !

గుమ్మపాలను కడవ గుత్తయిన వెన్న 
గుర్తుగా తెచ్చేము గిరిధరగోపాలా !

పలువన్నె పింఛములు మణికిరీటమునా 
పట్టుకొని శ్రీ చక్ర మిదే గోపాలా !

శంకలను తీర్చేటి శంఖు వొక చేత 
దట్టీలో వేణువు దయను గోపాలా !!


కామెంట్‌లు